Įsigalioja sprendimas pašalinti iš dvasinikų luomo penkis buvusius kunigus

 

Sprendimas pašalinti penkis buvusius Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos dvasininkus iš kunigų įsigaliojo galutinai – vadovaudamasis bažnytinio teismo nuostatais, jam pritarė Maskvos ir visos Rusios patriarchas Kirilas.

Už sunkius kanoninius nusižengimus buvę kunigai Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus dekretu buvo pašalinti iš kunigų luomo.

Dekretus dėl Vitalijaus Mockaus, Vitalio Dauparo, Georgijaus Ananjevo ir Vladimiro Seliavko pašalinimo iš kunigystės luomo metropolitas Inokentijus pasirašė 2022 metų birželio 29 dieną. Savaite anksčiau, birželio 23 d., iš kunigų pašalintas Gintaras Sungaila.

Prieš tai bažnytinis teismas atidžiai nagrinėjo dvasininkų veiksmus ir viešus pasisakymus, juos vertinant buvo įtraukti kanonų teisės žinovai. Taip pat buvo išklausyti liudytojų, prisiekusių prie Kryžiaus ir Evangelijos, parodymai.

Teismas jų veiksmus vertino išskirtinai Bažnyčios kanonų teisės atžvilgiu, neliesdamas politinių klausimų ir požiūrių į susiklosčiusius tarptautinius įvykius.

Pasitelkę antikarinę retoriką, pašalinti dvasininkai pradėjo kampaniją žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, kuria siekiama diskredituoti Lietuvos Stačiatikių Bažnyčią.
Viešose pasisakymuose jie siekė formuoti Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios kaip valstybei priešiškos jėgos, remiančios karą Ukrainoje, įvaizdį.

Taip pat buvę dvasininkai, nepaisydami teisinės perėjimo iš vienos Vietinės bažnyčios į kitą tvarkos, ėmėsi schizmatiškų veiksmų, siekdami sukurti paralelinę bažnytinę struktūrą Lietuvoje, priklausančią Konstantinopolio patriarchato jurisdikcijai.

Remdamasis tyrimo rezultatais, bažnytinis teismas patvirtino faktus: kunigo priesaikos sulaužymas ir melagingi pareiškimai (Šv. Apaštalų 25 kanonas), nepaklusnumas valdančiajam vyskupui ir visuomeninė veikla be savo vyskupo palaiminimo (Šventųjų Apaštalų 39 kanonas); sąmokslas prieš savo vyskupą ir brolius dvasininkus, taip pat bažnytinės taikos griovimą (IV Visuotinio Susirinkimo 18 kanonas ir V-VI Truliečių Susirinkimo 34 kanonas), schizmatinė veikla, perėjimo į kitą bažnyčios jurisdikciją be savo vyskupo palaiminimo ketinimas ir organizavimas (I Visuotinio Susirinkimo 16 kanonas), taip pat visų keturių dvasininkų dalyvavimas kampanijoje, kuria siekiama diskredituoti Bažnyčią ir jos vadovus bei brolius dvasininkus.

Metropolito Inokentijaus teigimu, kunigai iš dvasininkijos pašalinti, ir kelio atgal nėra, tačiau jiems vis dar yra atviros visų Lietuvos stačiatikių bažnyčių durys, kuriose jie gali priimti komuniją kaip pasauliečiai.

„Aš ir toliau meldžiuosi už juos. Taip pat paprašiau visų mūsų dvasininkų parodyti krikščionišką meilę ir prisijungti prie šios maldos, ją sustiprinti – juk kalbame apie mūsų brolių likimą amžinybėje“, – sakė Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios hierarchas ordinaras.